ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMES

หนังสือเล่มนี้ได้แยกสาระสำคัญเป็น 2 ส่วนคือส่วนแนวความคิด ซึ่งได้แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาพส่วนรวม โดย แก้วสรร อติโพธิและภาคอุตสาหกรรม โดยปราโมทย์ วิทยาสุขรวมทั้งส่วนประสบการณ์จากผู้ประกอบการทั้ง 14 ท่านพร้อมทั้งได้จัดทำบทสรุปสาระสำคัญโดยโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นข้อคิดและกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด

Published date : Jul 23, 2020
Publisher : ซีเอ็ดยูเคชั่น
Page : 176
Rating :
Available Copy Only 4 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMES 
300 a : Total pages 
176 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้ได้แยกสาระสำคัญเป็น 2 ส่วนคือส่วนแนวความคิด ซึ่งได้แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาพส่วนรวม โดย แก้วสรร อติโพธิและภาคอุตสาหกรรม โดยปราโมทย์ วิทยาสุขรวมทั้งส่วนประสบการณ์จากผู้ประกอบการทั้ง 14 ท่านพร้อมทั้งได้จัดทำบทสรุปสาระสำคัญโดยโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเป็นข้อคิดและกำลังใจให้ผู้ประกอบการในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการเสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นส่วนรวมในที่สุด 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.