สร้างคนอย่างไร ธุรกิจไทยยั่งยืน = Shaping People for Business Sustainability – in Action
Published date : Dec 03, 2020
Publisher : -
Page : -
Rating :
Available Copy Only 2 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
สร้างคนอย่างไร ธุรกิจไทยยั่งยืน = Shaping People for Business Sustainability – in Action 
300 a : Total pages 
221 หน้า 
520 a : Description 
เมื่อโลกต้องรับมือจากการเปลี่ยนแปลงจาก ความมั่นคง ไปเป็น “ความผันผวน” (V-Volatility) จาก ความแน่นอน ไปเป็น “ความไม่แน่นอน” (U-Uncertainty) จาก ความเรียบง่าย ไปเป็น “ความสลับซับซ้อน” (C-Complexity) และจาก ความชัดเจน ไปเป็น “ความคลุมเครือ” (A-Ambiguity) ของสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้องค์กรต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ และเป็นความท้าทายอันดับต้น ๆ ของผู้นาในองค์กร ที่ต้องทาความเข้าใจและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.