Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น

แนวทางการเรียนรู้เบื้องต้นของผู้ที่มีความสนใจในการลงทุนในหุ้น จะทำให้ผู้ที่สนใจรู้จักขั้นตอนและกระบวนการในการเริ่มต้นลงทุนในหุ้น การเตรียมความพร้อมในการลงทุน และก่อนจะเริ่มลงทุนผู้ลงทุนจะต้องผ่านการประเมินตัวเองว่าผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน รวมถึงแนวทางเบื้องต้อนในการการรู้จักจังหวะในการลงทุน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน เมื่อตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรมีความรู้เรื่องภาษีและการใช้สิทธิ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนมากที่สุด

Published date : Jul 19, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Investment
Page : 76
Rating :
Item Available Only 15 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น 
260 c : Date of publication 
2557 
300 a : Total pages 
76 
520 a : Description 
แนวทางการเรียนรู้เบื้องต้นของผู้ที่มีความสนใจในการลงทุนในหุ้น จะทำให้ผู้ที่สนใจรู้จักขั้นตอนและกระบวนการในการเริ่มต้นลงทุนในหุ้น การเตรียมความพร้อมในการลงทุน และก่อนจะเริ่มลงทุนผู้ลงทุนจะต้องผ่านการประเมินตัวเองว่าผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน รวมถึงแนวทางเบื้องต้อนในการการรู้จักจังหวะในการลงทุน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน เมื่อตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรมีความรู้เรื่องภาษีและการใช้สิทธิ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนมากที่สุด 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.