รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการศึกษาอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ถึง 2557

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
2. วิเคราะห์แนวโน้มของอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม 22 หมวดธุรกิจในช่วงปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ. 2557 โดยเก็บข้อมูลจากประชากร ได้แก่บริษัทในหมวดในธุรกิจ อุตสาหกรรม 22
หมวดธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะกลุ่มบริษัทที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญจำนวน 363 บริษัท
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเปิดเผย ต่อสาธารณชนได้แก่รายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน รายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมทั้งสิ้น 10 ปี

Published date : Jul 18, 2018
Publisher : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Page : 488
Rating :
Item Available Only 15 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการศึกษาอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548 ถึง 2557 
260 c : Date of publication 
2559 
300 a : Total pages 
488 
520 a : Description 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 2. วิเคราะห์แนวโน้มของอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม 22 หมวดธุรกิจในช่วงปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ. 2557 โดยเก็บข้อมูลจากประชากร ได้แก่บริษัทในหมวดในธุรกิจ อุตสาหกรรม 22 หมวดธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะกลุ่มบริษัทที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญจำนวน 363 บริษัท ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มีการเปิดเผย ต่อสาธารณชนได้แก่รายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน รายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รวมทั้งสิ้น 10 ปี 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.