เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน : FD 1

วิชา FD 1 : เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน จัดอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นของพื้นฐานในเครื่องมือทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในขั้นสูงขึ้นได้ต่อไป โดยเนื้อหาในบทแรกได้อธิบายวิธีการคำนวณและการนำไปใช้งานของค่าทางสถิติต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ผลตอบแทน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคต อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย และอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ของกลุ่มหลักทรัพย์ และค่าต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าความแปรปรวนร่วม และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และนอกจากนี้ยังได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนที่ไม่ความเสี่ยง ตลอดจนแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ต้องการกับความเสี่ยง ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายครอบคลุมแนวคิดเรื่องการกระจายการลงทุน โดยแสดงหลักการคำนวณผลตอบแทนความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ รวมถึงแนวคิดในการจัดสรรเงินทุน

Published date : Jul 24, 2018
Publisher : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Page : 157
Rating :
Available Copy Only 15 more copies!
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9749318390 
245 a : Title 
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน : FD 1 
260 c : Date of publication 
กันยายน 2548 
300 a : Total pages 
157 
520 a : Description 
วิชา FD 1 : เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน จัดอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นของพื้นฐานในเครื่องมือทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนในขั้นสูงขึ้นได้ต่อไป โดยเนื้อหาในบทแรกได้อธิบายวิธีการคำนวณและการนำไปใช้งานของค่าทางสถิติต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ผลตอบแทน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคต อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ย และอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ของกลุ่มหลักทรัพย์ และค่าต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ค่าความแปรปรวนร่วม และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และนอกจากนี้ยังได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนที่ไม่ความเสี่ยง ตลอดจนแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่ต้องการกับความเสี่ยง ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายครอบคลุมแนวคิดเรื่องการกระจายการลงทุน โดยแสดงหลักการคำนวณผลตอบแทนความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ รวมถึงแนวคิดในการจัดสรรเงินทุน 

No Reviews

  1. There is no reviews at the moment.