ศิลปะการขาย

หนังสือศิลปะการขายเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษากว่า 27 ปี โดยได้รับมอบหมายเป็นผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ทางด้านการตลาดและการขาย และได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมผลิตตำราวิชาการในชุด การจัดการการขายและศิลปะการขาย ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “การขาย” นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้ขายหรือที่เรียกกันว่า “พนักงานขาย” ที่มีความจำเป็นต้องทำความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพการขายด้วยทัศนคติที่ดี มั่นคงและเป็นบวกอยู่เสมอ จึงจะสามารถปฏิบัติงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรู้และทักษะในการนำศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการขายต่างๆ ได้แก่ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อนำมาผสมผสานเข้ากับสถานการณ์ในการขายแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดสติรู้คิด พิจารณาไตร่ตรองและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างสวยงาม หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นภาคทฤษฎี ผนวกกับประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการสอน การบรรยาย การแต่งหนังสือต่างๆ รวมถึงการที่ผู้เขียนได้เป็นนักขายอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาประกอบกันเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอาชีพการขายได้ทำการศึกษาหาความรู้ และนำเทคนิคต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Published date : Dec 04, 2018
Publisher : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.
Category : Business
Page : 420
Rating :
Item Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164180604 
245 a : Title 
ศิลปะการขาย 
260 c : Date of publication 
2561 
300 a : Total pages 
420 
520 a : Description 
หนังสือศิลปะการขายเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษากว่า 27 ปี โดยได้รับมอบหมายเป็นผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ทางด้านการตลาดและการขาย และได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมผลิตตำราวิชาการในชุด การจัดการการขายและศิลปะการขาย ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “การขาย” นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้ขายหรือที่เรียกกันว่า “พนักงานขาย” ที่มีความจำเป็นต้องทำความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพการขายด้วยทัศนคติที่ดี มั่นคงและเป็นบวกอยู่เสมอ จึงจะสามารถปฏิบัติงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรู้และทักษะในการนำศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการขายต่างๆ ได้แก่ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ พฤติกรรมผู้บริโภค และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อนำมาผสมผสานเข้ากับสถานการณ์ในการขายแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดสติรู้คิด พิจารณาไตร่ตรองและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างสวยงาม หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นภาคทฤษฎี ผนวกกับประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการสอน การบรรยาย การแต่งหนังสือต่างๆ รวมถึงการที่ผู้เขียนได้เป็นนักขายอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาประกอบกันเป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอาชีพการขายได้ทำการศึกษาหาความรู้ และนำเทคนิคต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
650 a : Subject 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.