View:
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
ผู้เขียน : John Strahinich
สำนักพิมพ์ : Expernet
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
สำนักพิมพ์ : Expernet
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
ชื่อหนังสือ : การเขียนเชิงธุรกิจ
ผู้เขียน : Deborah Dumaine
สำนักพิมพ์ : Expernet
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์การจูงใจคน
สำนักพิมพ์ : Expernet
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
ผู้เขียน : John Doerr
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เผยแพร่ : Mar 30, 2020
ชื่อหนังสือ : สร้างทีมให้ชนะ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่เผยแพร่ : Mar 27, 2020
สำนักพิมพ์ : สต็อคทูมอร์โรว์
วันที่เผยแพร่ : Feb 04, 2020