ตลาดหลักทรัพย์ลาว ทางเลือกลงทุนในอาเซียน

Narintip Thongsaichon
10 Jan 2019

 


 


ที่มา : วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2559


ตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange : LSX) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553 เปิดบริการซื้อขาย ครั้งแรกวันที่ 11 มกราคม 2554


ท่านวันคำ วอละวง ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว เปิดเผยยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนปี 2016 - 2025 ว่ามีเป้าหมายที่จะมีบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 25 แห่งในปี 2020 ส่วนการพัฒนาสินค้านั้นมีแผนที่จะรับพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน กองทุนรวม และอื่นๆ เข้ามาจดทะเบียน จากปัจจุบันที่มีเพียงหุ้นสามัญ และจะปรับปรุงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ให้มีความคล่องตัวสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน เช่น การซื้อขายรายใหญ่ หรือ Big lot เพิ่มประเภทคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย ขยายช่วงการซื้อขายออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย


โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ลาว ใช้ระบบการซื้อขายเป็นออนไลน์ Home Trading System โดยช่วงเวลา 08.30 - 9.00 น. เป็นการประมูลแบบช่วงเวลา เพื่อจับคู่สำหรับราคาเปิด ช่วงเวลา 09.00 - 11.20 น. เป็นการประมูลแบบต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนได้ส่งคำสั่งซื้อขาย 11.20 - 11.30 น. เป็นการประมูลแบบช่วงเวลาจับคู่สำหรับราคาปิด


ซึ่งการซื้อหุ้นสามารถทำได้ในสกุลเงินกีบเท่านั้น และต้องซื้อขั้นต่ำ 100 หุ้น ส่วนการชำระราคาคือ T+2 ส่วนค่าธรรมเนียมในการซื้อ 0.7% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.0%


ตลาดหลักทรัพย์ลาวยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนใหม่ โดยยังคงให้บริษัทที่จะยื่นขอจดทะเบียนต้องมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี แต่ใน 2 ปี หลังต้องมีผลกำไรสุทธิติดต่อกัน รวมทั้งต้องมีรายได้ปีที่ 3 อย่างน้อย 24 พันล้านกีบ


ส่วนจำนวนหุ้นที่จะเข้าจดทะเบียนอย่างน้อย 100,000 หุ้น ทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 8 พันล้านกีบ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นต้องมากกว่า 100 ราย และรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด


รัฐบาลได้จัดตั้งสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คคซ.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ด้วย


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ลาว มีบริษัทจดทะเบียน 5 ราย ได้แก่
1. บมจ.ผลิตไฟฟ้าลาว (EDL Generation Plc) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่ในสปป. ลาว
2. ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Plc) ธนาคารแห่งนี้ได้ดำเนินธุรกรรมอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดใน สปป. ลาว
3. บมจ.ลาวเวิลด์ (Lao World Plc) เป็นศูนย์การแสดงสินค้าให้เช่า ลาว-ไอเทค
4. บมจ.ปิโตรเลียม เทรดดิ้งลาว (Petroleum Trading Lao Plc) ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันครบวงจร และจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง
5. บมจ.สุวันนีโฮม เซ็นเตอร์ (Souvanny Home Center Plc) ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านวัสดุก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน และอาคารแบบครบวงจรจัดซึ่งจำหน่ายภายใต้ศูนย์การแสดงสินค้าขนาดใหญ่และทันสมัย


ส่วนบริษัทหลักทรัพย์มี 4 แห่ง คือ
1. บริษัทหลักทรัพย์ล้านช้าง (Lanexang Securities Plc)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ลาว – จีน จำกัด (Lao-China Securities Co.,Ltd.)
3. บริษัทหลักทรัพย์บีซีอีแอล-เคที จำกัด (BCEL-KT Co.,Ltd.)
4. บริษัทหลักทรัพย์เอพีเอ็มลาว จำกัด (APM Lao Securities Co.,Ltd.)
ซึ่ง 3 ราย มีใบอนุญาตครบทุกประเภท ยกเว้น เอพีเอ็มลาวซึ่งให้บริการเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้นปี 2554 ตลาดหลักทรัพย์ลาว มีปริมาณการซื้อขายรวม 40,016,392 หุ้น มูลค่า 301,494,733,550 กีบ และในปี 2557 มีปริมาณการซื้อขายรวม 26,846,006 หุ้น รวมมูลค่า 156,318,837,050 กีบ สัดส่วนการซื้อขายส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนต่างชาติ


ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้มีการพัฒนาต่อเนื่องโดยในปี 2556 ได้ปรับวิธีการซื้อขายจากรูปแบบ การจับคู่แบบการจับคู่เป็นช่วงเวลา (Call Auction) เป็นการจับคู่แบบต่อเนื่องวินาทีต่อวินาที (Continous Auction) ควบคู่กับการขยายขอบเขตราคารายวันจาก ขึ้นลงได้ 5% เป็นขึ้นลงได้ 10% ในปี 2557


ส่วนมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก 4,638 ล้านกีบ ในปี 2554 เป็น 120,118 ล้านกีบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559


ตลาดหลักทรัพย์ลาวให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนในระดับที่น่าสนใจ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนมีการเติบโตต่อเนื่อง สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนในปี 2558 รวมถึง 219 ล้านกีบ และมีค่า P/E Ratio ที่ 11.2 เท่า


มาเปิดโอกาสและเรียนรู้การลงทุนในอาเซียน ผ่านหนังสือที่คุณจะเข้าใจวิธีการลงทุนในแต่ประเทศของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม วิธีคิด นโยบายของแต่ละประเทศ ได้ที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องสมุดมีมุมหนังสือ ASEAN โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนในอาเซียนได้อย่างถูกวิธีครับ